Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

koszmarek
20:07
koszmarek
20:06
0219 c745 390
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
20:05
Reposted fromFlau Flau
koszmarek
20:05
3714 6f34
Reposted frompseikow pseikow viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
20:05
Reposted fromgruetze gruetze viacarlandlouise carlandlouise
koszmarek
20:02
Reposted fromFlau Flau
koszmarek
20:00
8481 2816 390
Reposted fromTriforce Triforce viaawaken awaken
koszmarek
20:00
2321 0d5e 390
Reposted fromzciach zciach viaMrrruk Mrrruk
koszmarek
19:59
6743 6381 390
Reposted fromnazarena nazarena viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
koszmarek
19:59

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
koszmarek
19:42
7419 84c2 390
Reposted fromDosAmp DosAmp viacarlandlouise carlandlouise
koszmarek
18:51
Reposted fromolewka olewka viaawaken awaken
18:51
9700 357c 390

alecsgrg:

Fýrgebræc - the distinct sharp crackling or breaking sound made by a fire | ( by Philipp Heigel )
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaCaccipergolo Caccipergolo
koszmarek
18:50
4329 0780 390
Reposted fromvaka vaka viaawaken awaken
koszmarek
18:49
8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viasarazation sarazation
koszmarek
18:49
koszmarek
18:48
3339 a6ad 390
Reposted fromkelu kelu viasarazation sarazation
koszmarek
18:48
5912 957e 390
Reposted fromfungi fungi viacarlandlouise carlandlouise
koszmarek
18:46
6435 a4cd 390
Reposted fromNajada Najada viacarlandlouise carlandlouise
koszmarek
18:45
2245 d643 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl